Giới thiệu

                      Kết quả chọn sách giáo khoa lớp 2 được sử dụng trong trường Tiểu học Kim Đồng

                                                                             năm học 2021-2022

 

 

 

Trường Tiểu học Kim Đồng  xin  báo cáo kết quả lựa chọn danh mục sách giáo khoa các môn học hoạt động giáo dục lớp 2 và dự kiến số lượng từng loại sách giáo khoa được sử dụng trong nhà trường  năm học 2021-2022.